Sunday, September 14, 20142.حسن  حسن زاده محصل  عضو ضد اطلاعات  و بازجو و شکنجه گر سازمان مجاهدین
با نام مستعار جلال و  حسن محصل
حسن حسن زاده محصل در زمان شاه یک افسر بی  رحم شهربانی بوده است . در دو دهه اخیر در درون سازما ن در قسمت ضد اطلاعات سازمان به شغل شریف ! پرونده سازی برعلیه نفرات مشغول است او تنها پسرش را نیز فریب داده و به درون تشکلیلات  کشاند...
حسن حسن زاده محصل  یک پروسه بعنوان فرمانده توپخانه کار کرده ولی ازدو دهه قدیم  به ستاد امنیت  منتقل شد  و از آن زمان تا کنون به کار خیانت و وطن فروشی مشغول می باشد   او  یکی از نفرات کلیدی سازمان در قسمت ضد اطلاعات می باشد که به قول سازمان در بخش ضد نفوذ کار می کند در سال 73 یکی از بازجویان  اصلی و  مسئول شکنجه و بازجویی نفرات بسیاری بوده است.  و در آن  جریان  همراه با نادر رفیعی  (متو فی) مسئول بررسی پرونده های کل نفرات بلحاظ چک امنیتی بوده است .  او شخصیت بسیار منفی در بین نفرات دارد و همه نفراتی که او را می شناسند و در پروسه زندان های 73 به تور وی خورده اند ازش متنفر ند و دافعه زیادی نسبت به او دارند.
حسن محصل با انجام کارهای شکنجه و اطلاعات فروشی  و خوش خدمتی هایش ارتقا رده پیدا کرده  و به  سطح فرمانده قرارگاه رسیده بود.
او در کارنامه سیاه خود همکاری با افسران بعث عراقی را نیز یدک می کشد. در سال های سلطه صدام در کشور عراق  مدتی در همکاری پنهانی با افسران استخبارات برعلیه اسرای وطن و در کنار افسران متجاوز به خاک میهنش وطن فروشی و خیانت بسیار نموده  و آنها را در بازجویی و اذیت و آزار هموطنانش آموزش می داده  است...
حسن محصل  همچنین یکی از شکنجه گران بی رحم ، فحاش و  هتاک... بود که در نوع خود هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشت،  تا جاییکه حیرت افراد را  برمی انگیخت
(در این رابطه  میتوانید برای پی بردن به کمی از شخصیت سخیف و هتاک و بی حد ومرز  وی به  خاطرات آقای علی بخش آفریدنده که شخصا به دست وی شکنجه و بازجویی شده است مراجعه کنید.)
حسن محصل و محمد سادات دربندی پرورده های مکتب و ایدئولوژی نکبت و سیاهی مسعود رجوی هستند .
 "گفته بودیم" رئیس فرقه مخوف ، مسعود رجوی اگر فکر می کند خودش و سرکردگان اصلی در درون تشکیلات سازمان می توانند تا ابد پنهان بمانند و سایر قربانیان و بیگناهان اسیر در فرقه را به کشتن بدهند، بایستی این موضوع را نیز خوب بفهمند و " در گوش های کر" خود فرو کنند که دیگر حیات واقعی و انسانی ندارند و هر چه از آنها در یادها و خاطره های اعضا و سایر جوانان و مردم ایران به جا می ماند جز نکبت و منحوس بودن و راه شیطانی آنها نخواهد بود........
این نوشتار خُرد است ... و در اینده اطلاعات بیشتری به آن اضافه خواهد شد.

No comments:

Post a Comment