Sunday, September 14, 2014

3. حسن عزتی از اعضای زندانبان رجوی با نام مستعار نریمان


حسن عزتی  از منطقه  آذربایجان و  ترک  از نفرات قدیمی تشکیلات است .  اسم مستعار وی در تشکیلات نریمان است  و در طی سه دهه اخیر از نفرات  اصلی و ثابت زندانبان   در قسمت تشکیلات سازمان بوده است.  بسیاری از افرادی که در سال 1373 زندانی بوده اند نقل می کنند  که بوسیله او شکنجه شده و کتک خورده اند
و درطی این سالها  شغل شریف وی ! زندان بانی و شکنجه گری بوده است و شخصا عمده جداشدگان را شکنجه کرده است
وی دستیار کاک عادل شکنجه گر است و تمام اتفاقاتی که برای سر به نیست کردن جدا شده ها و افراد ناراضی سازمان  انجام داده اند  چه در سال 73 و  چه درتمامی  این سال ها از این موارد با اطلاع می باشد وهمه نفرات سازمان  وی را بعنوان  زندانبان می شناسند
حسن عزتی حتی از تنها فرزندش نیز نگذشت و ابتدا او را به بهانه های واهی به درون سازمان کشاند و در حالیکه ، پسر باهوشی بود که بسرعت پی به  وضعیت  مخوف وبسته تشکیلات پی برد و قصد جدایی داشت ،بارها بوسیله این پدر بی رحمش تطمیع شده و سرزنش می شد و او را از خارج شدن بازمی داشت تا اینکه خوشبختانه پسرش توانست از چنگال تشکیلات رجوی بگریزد.
 حسن عزتی، بهرام جنت صادقی ،  مجید عالیان و محمد سادات دربندی  از نفرات ثابت  زندان تشکیلات هستند که سال ها برای گول زدن نفرات بیرون وخارج تشکیلات به آن ، خروجی گفته می شد.
 ولی در اصل در قسمت تشکیلات  سازمان  زندان های مخوفی برسرخروج نفرات بنا شده بود وبایستی افراد ناراضی و به جان آمده و هوشیاری که قصد جدایی ازسازمان داشتند از هفت خان  این زندان های خروجی می گذشتند تا شاید بتوانند به دنیای بیرون برسند. زندان ها ی مخوف  رجوی با زندانبانی افراد فوق سال ها پابرجا بود.  وبدین شکل این مردان در ستم و ظلم مسعود رجوی خائن شریک بوده و سهم بسزایی در اسارت نفرات دارند.


این نوشتار خُرد است ... و در اینده اطلاعات بیشتری به آن اضافه خواهد شد.

No comments:

Post a Comment